12 Dec, 18

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

 A jelen szabályzatban felsorolásra kerülő adatok megadása az Egyesület tagjának önkéntes hozzájárulásán alapul. A belépési nyilatkozat aláírásával a Tag hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sas-hegy Védő Egyesület az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés (a) pontja alapján, továbbá 2018. május 25. napjától a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) és (b) pontja alapján személyes adatait (név, cím, születési idő, elérhetőségi adatok, tagság kezdete, foglalkozás és a vele való kommunikáció adatai) az egyesületi tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése céljából - tagsági jogviszonya és az abból származó jogok és kötelezettségek megszűnéséig - kezelje. A tag foglalkozására vonatkozóan megadott adat szakmai kompetencián alapuló, egyéni üzenetek eljuttatása céljából kerül rögzítésre, mely adat megadása önkéntes és nem feltétele a tagságnak.

 Az alább felsorolt adatkezelésekhez (adattovábbításokhoz) a Tag önkéntes hozzájárulása szükséges, mely nem feltétele a tagsági jogviszonynak:

 

 

 

egyesületi hírlevél fogadása

 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján és 2018. május 25. napjától a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján nyilatkozatával a Tag hozzájárulhat ahhoz, hogy a Sas-hegy Védő Egyesület az Egyesület tevékenységével kapcsolatos közvetlen megkereséseket, valamint az Egyesület működési területére vonatkozó híreket és hírleveleket juttasson el számára elektronikus úton és ebből a célból nevét és elérhetőségi adatait (név, telefonszám és email cím) a Tag hozzájárulásának visszavonásáig kezelje.

 

 

 

tagsági viszony tényének nyilvánosságra hozatala

 

A 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és 2018. május 25. napjától a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján a Tag hozzájárulhat ahhoz, hogy neve és tagsági viszonyának ténye a Sas-hegy Védő Egyesület honlapján http://www.versenyjog.hu szereplő taglistán a nyilvánosság tájékoztatása céljából - a hozzájárulás visszavonásáig - közzétételre kerüljön.

 

 A fenti hozzájárulások visszavonhatóak, azonban azok visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét.

 Adatfeldolgozók:

 Az Egyesület az alábbi adatfeldolgozókat a következő tevékenységekre veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve és címe, elérhetősége

Adatfeldolgozó tevékenysége

Feldolgozott személyes adatok köre

Adatfeldolgozás időtartama

Sas-hegy Védő Egyesület.  kapcsolattartó: Tihanyi Ervin; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

könyvelési szolgáltatás, számlák küldése, ügyintézése, levelezés

érintett neve, elérhetősége (cím, lakcím, e-mail cím), foglalkozás, munkáltató neve, életkor, kommunikációs meta adatok, levelezés tartalma, tagdíj-adatok, szolgáltatás tárgya és tartalma, teljesítési határidő, határnap és

időpont és a számviteli bizonylatokban foglalt egyéb személyes adatok.

Az adatfeldolgozási szerződés megszűnéséig.

ARVO Kft (., kapcsolattartó: ügyvezetés); e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

e-mail és webtárhely hoszting (sashegy-vedo.hu)

név, cím, elérhetőség (cím, lakcím, e-mail cím), foglalkozás, vélemény, életkor, kommunikációs meta adatok, levelezés tartalma, tagdíj-adatok.

Az adatfeldolgozási szerződés megszűnéséig

 

A Tag jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Tag a Sas-hegy Védő Egyesülettől bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Tájékoztatás iránti kérelem esetén a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban adunk tájékoztatást.

 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbítjük. Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha a Tag ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Tag jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelöljük a kezelt személyes adatot, ha a Tag vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, a Tag bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben. A Tag tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a Tag nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a Tag a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat.

 A Tag jogainak feltételezett megsértése esetére Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) vagy az Infotv. 21. § szerint a Tag bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Tag választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait a Sas-hegy Védő Egyesület adatkezelései vonatkozásában a Tag akként gyakorolhatja, amennyiben kapcsolatba lép az Egyesület Elnökével vagy elektronikus levelet küld az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

 Amennyiben a nyilatkozatot jogi személy tag írja alá, úgy a jogi személy tag az aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy

-       a jogi személy tag nevében eljáró kapcsolattartó(ka)t és személyeket teljes körben tájékoztatja a jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmáról,

-       adatkezelési hozzájárulás(uka)t a nyilatkozat tartalmának megfelelően beszerzi, illetőleg

-       a kapcsolattartó(k) hozzájárulásának egy példányát felhívásra haladéktalanul a Sas-hegy Védő Egyesület rendelkezésére bocsátja.

 Az adattovábbítással és hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma:.